RODO
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych skierowana do kandydatów, klientów i partnerów biznesowych
I. Wprowadzenie i zakres
Niniejsza informacja o ochronie danych (dalej „Informacja") dotyczy przetwarzania danych osobowych przez firmę JMB Make It.
Ochrona danych osobowych kandydatów do pracy, klientów i partnerów biznesowych ma priorytetowe znaczenie. Zobowiązujemy się do odpowiedzialnego przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych. Niniejsza informacja zawiera:
- rodzaje danych osobowych gromadzonych przez JMB Make It,
- sposób wykorzystywania danych osobowych,
- podmioty, którym są przekazywane dane osobowe,
- prawa przysługujące Państwu w zakresie wykorzystywania danych osobowych,
- działania podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.
II. Dane kontaktowe Administratora danych
Podmiot odpowiedzialny za gromadzenie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych do celów opisanych w niniejszej Informacji – JMB Make It, ul. Warsztatowa 22, 40-750 Katowice. Adres mailowy: biuro@jmb.com.pl
III. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych
• dane kontaktowe klientów i osób kontaktowych partnerów biznesowych, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, faksu, nazwa firmy, tytuł zawodowy, stanowisko, dział;
• dane z umów z klientami, w tym dane finansowe, takie jak nr rachunku bankowego, warunki płatności,
• dane osobowe kandydatów do pracy podawane dobrowolnie w dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny). Dane te to zazwyczaj: imię i nazwisko, dane kontaktowe, informacja dotycząca wykształcenia, umiejętności, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
Przetwarzane dane osobowe ograniczają się do danych niezbędnych do spełnienia celu biznesowego, na którego potrzeby takie dane osobowe są gromadzone.
IV. Cele przetwarzania danych i ich podstawy prawne
JMB Make It przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych oraz wyłącznie do ograniczonych, jednoznacznych i legalnych celów. Nie wykorzystujemy danych osobowych do jakichkolwiek celów, które są niezgodne z pierwotnym celem, dla którego zostały zgromadzone, chyba, że udzielą Państwo wyraźnej zgody na ich dalsze wykorzystywanie.
Dane osobowe dotyczące klientów i partnerów biznesowych mogą być przetwarzane do celów:
• bieżącej współpracy z partnerami biznesowymi, sprzedawcami i dostawcami;
• prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;
Dane osobowe kandydatów są przetwarzane wyłącznie do celu rekrutacji.
Podstawami prawnymi w zakresie wyżej określonych celów są umowa z klientem lub partnerem biznesowym, a w przypadku kandydatów – ich zgoda. Ponadto dane osobowe klientów i partnerów biznesowych (w tym ich osób kontaktowych i przedstawicieli handlowych) będą przetwarzane do celów uzasadnionych interesów gospodarczych firmy.
V. Bezpieczeństwo danych
JMB Make It zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zachowania poziomu bezpieczeństwa, który odpowiada ryzyku; analiza ryzyka obejmuje analizę ryzyka związanego z naruszeniem praw osoby, której dane dotyczą, jak również charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania danych.
Środki te obejmują:
1. Zapewnienie poufności, integralności, dostępności i odporności systemu przetwarzania;
2. Zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
3. Sprawdzanie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.
VI. Odbiorcy danych osobowych
Zgromadzone dane osobowe będą przekazywane wyłącznie w celu wypełnienia zobowiązań prawnych i umownych i w zakresie niezbędnym do realizacji tych zobowiązań.
VII. Zatrzymanie Danych Osobowych
JMB Make It nie będzie zatrzymywać Państwa danych osobowych dłużej, niż dopuszczają to obowiązujące przepisy i regulacje dotyczące ochrony danych, lub dłużej, niż uzasadniają to cele ich pierwotnego pozyskania. Zasadniczo zgromadzone dane będą usuwane:
- kiedy przestaną istnieć relacje biznesowe z klientem lub partnerem biznesowym,
- po realizacji celu przetwarzania danych – w przypadku danych osobowych kandydatów jest to zakończenie procesu rekrutacji chyba, że kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych również w związku z innymi projektami rekrutacyjnymi.
Gromadzone dane mogą jednak podlegać wymogom zatrzymania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
VIII. Prawa w zakresie ochrony danych
Zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych przysługują Państwu poniżej opisane prawa:
• prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia;
• prawo do ograniczenia przetwarzania;
• prawo do przenoszenia danych w obowiązującym zakresie;
• prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy przetwarzanie wymaga zgody;
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Niniejsza Informacja obowiązuje od dnia 25.05.2018